Voorwaarden

Voorwaarden

 

 1. Exclusieve fotograaf.
  De fotograaf is de exclusieve fotograaf die door de klant wordt bewaard met het doel de (bruiloft) te fotograferen. Het is familie en vrienden van de klant toegestaan ​​om de bruiloft te fotograferen zolang ze zich niet inlaten met de taken van de fotograaf en geen poses fotograferen die door de fotograaf zijn gearrangeerd.
 2. Storting en betaling.
  De klant moet een aanbetaling doen om de fotograaf te behouden voor het uitvoeren van de hierin gespecificeerde diensten. Op het moment dat deze is voltooid, wordt de aanbetaling toegepast om de totale kosten te verlagen en betaalt de Klant het verschuldigde saldo. Het openstaande saldo wordt volledig betaald tijdens of voor het evenement voor de levering van de dienst.
 3. Annulering.
  Indien de klant deze overeenkomst opzegt, zonder uitzonderingen, kan de aanbetaling niet worden terugbetaald aan de klant.
 4. Auteursrechten en reproducties.
  De fotograaf bezit het auteursrecht in alle gemaakte afbeeldingen. De Fotograaf maakt alleen reproducties voor de Klant of voor de portefeuille van de Fotograaf zelf, en mag deze ten aller tijden gebruiken voor: zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of kunsttentoonstellingen, redactioneel gebruik, sociale media doeleinden of voor weergave binnen of buiten de studio of op website van de Fotograaf.
 5. Gebruik van de klant.
  De klant verkrijgt afbeeldingen uitsluitend voor persoonlijk gebruik en verkoopt de genoemde afbeeldingen niet.Als de klant een afbeelding voor een aankondiging gebruikt bijvoorbeeld in de krant, machtigt de fotograaf de klant om de afdruk op deze manier te reproduceren. In een dergelijk geval zal de Klant vragen dat de krant een krediet toekent voor de Fotograaf naast de foto, maar is niet aansprakelijk als de krant weigert of nalaat dit te doen.
 6. Niet uitvoeren.
  Als de Fotograaf deze Overeenkomst niet kan uitvoeren vanwege een brand of een ander ongeval, een staking, een natuurramp of een andere oorzaak buiten de macht van de partijen, of als gevolg van de ziekte van de Fotograaf, zal de Fotograaf de aanbetaling terugbetalen aan de Cliënt, maar zal geen verdere aansprakelijkheid met betrekking tot de Overeenkomst hebben. Deze aansprakelijkheidsbeperking is ook van toepassing in het geval dat fotografisch materiaal beschadigd raakt tijdens de verwerking, verloren gaat via de camera of computerstoring, verloren gaat in de post of anderszins verloren of beschadigd raakt zonder dat de fotograaf dit zou kunnen doen. In het geval dat de Fotograaf om enige andere reden niet presteert, is de Fotograaf niet aansprakelijk voor bedragen die de verkoopwaarde van de bestelling van de Klant overschrijden.
 7. Fotograaf.
  De fotograaf kan een andere fotograaf vervangen om de foto's te maken in geval van ziekte van de fotograaf of om conflicten te plannen (bijv. Begrafenis, familie-noodsituatie)
  In het geval van een dergelijke vervanging garandeert de fotograaf dat deplaatsvervangende fotograaf die de foto's maakt een competente professional is.
 8. Standaardprijzenlijst fotograaf.
  De kosten in deze Overeenkomst zijn gebaseerd op de standaardprijslijst van de fotograaf. Deze prijslijst wordt periodiek aangepast en toekomstige bestellingen worden aangerekend aan de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
 9. Event Food Service.
  Voor evenementen van 6 uur en langer dient de klant de fotograaf een maaltijd te geven.
 10. Diversen.
  Deze overeenkomst omvat de volledige kennis van de partijen. Elke wijziging van deze Overeenkomst moet schriftelijk zijn en ondertekend door beide partijen. Elke verklaring van afstand van een inbreuk of verzuim hieronder is niet een verklaring van afstand van een volgende schending of verzuim van dezelfde bepaling of enige andere bepaling van deze Overeenkomst.

Julie Algra Fotografie - All Rights Reserved

 

 

 

 

Terms and Conditions

 1. Exclusive Photographer.
  The Photographer shall be the exclusive photographer retained by the Client for the purpose of photographing the wedding.
  Family and friends of the Client shall be permitted to photograph the wedding as long as they shall not interfere with the Photographer’s duties and do not photograph poses arranged by the Photographer.
 2. Deposit and Payment.
  The Client shall make a deposit to retain the Photographer to perform the services specified herein. At such time as this order is completed, the deposit shall be applied to reduce the total cost and Client shall pay the balance due.
  Outstanding Balance shall be paid in full during or before the event for the service to be provided.
 3. Cancellation. 
  If the Client shall cancel this Agreement the deposit is non-refundable and shall not be returned to the client
 4. Copyright and Reproductions.
  The Photographer shall own the copyright in all images created. The Photographer shall only make reproductions for the Client or for the Photographer’s portfolio, samples, self-promotions, entry in photographic contests or art exhibitions, editorial use, social media or for display within or on the outside of the Photographer’s studio or website.
 5. Client’s Usage.
  The Client is obtaining images for personal use only, and shall not sell said images.
  If Client is obtaining an image for newspaper announcement of the wedding, Photographer authorizes Client to reproduce the print in this manner.
  In such event, Client shall request that the newspaper run a credit for the Photographer adjacent to the photograph, but shall have no liability if the newspaper refuses or omits to do so.
 6. Failure to Perform.
  If the Photographer cannot perform this Agreement due to a fire or other casualty, strike, act of God, or other cause beyond the control of the parties, or due to Photographer’s illness, then the Photographer shall return the deposit to the Client but shall have no further liability with respect to the Agreement.
  This limitation on liability shall also apply in the event that photographic materials are damaged in processing, lost through camera or computer malfunction, lost in the mail, or otherwise lost or damaged without fault on the part of the Photographer. In the event the Photographer fails to perform for any other reason, the Photographer shall not be liable for any amount in excess of the retail value of the Client’s order.
 7. Photographer.
  The Photographer may substitute another photographer to take the photographs in the event of Photographer’s illness or of scheduling conflicts (ie. funeral, family emergency )
  In the event of such substitution, Photographer warrants that the photographer taking the photographs shall be a competent professional.
 8. Photographer’s Standard Price List.
  The charges in this Agreement are based on the Photographer’s Standard Price List. This price list is adjusted periodically and future orders shall be charged at the prices in effect at the time when the order is placed.
 9. Event Food Service.
  For events 6 hours and longer, a meal should be provided by Client for Photographer.
 10. Miscellany.
  This Agreement incorporates the entire understanding of the parties.
  Any modifications of this Agreement must be in writing and signed by both parties.
  Any waiver of a breach or default hereunder shall not be deemed a waiver of a subsequent breach or default of either the same provision or any other provision of this Agreement.

 

Julie Algra Photography - All Rights Reserved