Privacybeleid | Julie Algra Fotografie

Julie Algra Fotografie
Versie januari 2021

 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik u hier graag over welke gegevens Julie Algra Fotografie van u verzamelt en waarom.

De vertegenwoordiger voor gegevensbescherming is Julie Algra.
U kunt contact met mij opnemen per post via Julie Algra Fotografie, Acaciastraat 54, 2565 KC Den Haag of per e-mail via hallo@juliealgra.nl

Voor mijn klanten verwerken wij uw gegevens:

 • om u te voorzien van (huwelijks)fotografiediensten
 • om u advies te geven over (huwelijks)fotografie

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent.

Wanneer we speciale gegevenscategorieën met betrekking tot u verwerken, bijvoorbeeld ras of etnische afkomst van een gegevenssubject dat we mogelijk verwerken in verband met uw (trouw)foto’s waar we namens u optreden, is onze wettelijke basis voor verwerking dat de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Er kunnen ook beperkte omstandigheden zijn waarin onze wettelijke basis voor verwerking is gebaseerd op uw schriftelijke toestemming (waar we het hebben gezocht en u het aan ons hebt verstrekt), in welk geval u uw toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken. U moet ons zelf laten weten dat u uw toestemming intrekt.

U hebt de volgende rechten onder de AVG, in bepaalde omstandigheden en onder voorbehoud van bepaalde vrijstellingen, met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • recht op toegang tot de gegevens – u hebt het recht om een ​​kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, samen met andere informatie over onze verwerking van die persoonlijke gegevens.
 • recht op rectificatie- u hebt het recht om te verzoeken dat onjuiste gegevens die over u worden bewaard, worden gecorrigeerd, of als we onvolledige informatie hebben, kunt u ons vragen om de informatie zodanig bij te werken dat deze volledig is.
 • recht op verwijdering – u hebt het recht om ons te verzoeken om persoonlijke gegevens die wij over u bewaren te verwijderen. Dit wordt soms het recht om te worden vergeten genoemd.
 • recht op beperking van verwerking of bezwaar tegen verwerking – u hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet langer voor bepaalde doeleinden verwerken, of om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.
 • Recht op gegevensoverdracht – u hebt het recht om ons te verzoeken u of een derde partij een kopie van uw persoonlijke gegevens te bezorgen in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat.

Als ik persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerk, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voorafgaand aan de intrekking ervan.

Als u niet tevreden bent met de verwerking van persoonlijke gegevens, vraag ik u contact met ons op te nemen om de situatie recht te zetten.

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Als u ons uw informatie niet verstrekt voor de hierboven beschreven doeleinden, kan ik u geen advies en / of diensten voor huwelijksfotografie verstrekken.

Julie Algra Fotografie
all rights reserved

 

 

Privacy policy

 
Julie Algra Photography
Version January 2021

 

In the context of the General Data Protection Regulation (Dutch AVG), I would like to inform you hereby of what data Julie Algra Photography collects from you and why.

The representative for data protection is Julie Algra.
You can contact me by post via Julie Algra Photography, Acaciastraat 54, 2565 KC The Hague or by e-mail via hallo@juliealgra.nl

We process data for you, my clients:

 • to provide you with (wedding) photography services

 • to give you advice on (wedding) photography

The legal basis for the processing of this data is the processing that is required for the execution of a contract to which you are a party.

When we process special categories of data relating to you, for example race or ethnic origin of a data subject that we may process in connection with your (wedding) photos where we act on your behalf, our legal basis for processing is that the processing is necessary for setting up, exercising or defending legal claims.

There may also be limited circumstances in which our legal basis for processing is based on your written consent (where we have searched it and you provided it to us), in which case you can withdraw your consent at any time. You must let us know that you withdraw your consent.

You have the following rights under the GDPR in certain circumstances and subject to certain exemptions with regard to your personal data:

 • right to access the data – you have the right to request a copy of the personal data we hold about you, together with other information about our processing of that personal data.

 • right to rectification – you have the right to request that incorrect data held about you be corrected, or if we have incomplete information, you can ask us to update the information in such a way that it is complete.

 • right to removal – you have the right to request that we remove personal data that we hold about you. This is sometimes called the right to be forgotten.

 • the right to limit processing or objection to processing – you have the right to request that we no longer process your personal data for certain purposes, or to object to our processing of your personal data for specific purposes.

 • Right to data transfer – you have the right to request that you or a third party provide a copy of your personal data in a structured, widely used, machine-readable format.

 • If I process personal data on the basis of your consent, you can withdraw that consent at any time. This does not affect the legality of the processing that took place prior to its withdrawal.

If you are not satisfied with the processing of personal data, I ask you to contact us to rectify the situation.

You can file a complaint with a supervisory authority.

If you do not provide us with your information for the purposes described above, I can not provide you with any advice and / or services for wedding photography.

Julie Algra Photography
all rights reserved

Privacybeleid